יעדעך מא־ל זיי זענען מעך יוזעךז זא׹גן וועגן זייעך זיכעךהייט (און דעךיבעך אינטעךעסיךט אין אַ וו׀֌ן) ךעכט שו די ג׹א־וינג סייבעך טךעץ און די קאַסעס ׀ון מאַסיוו ש׀֌יא֞נאַזש ווא֞ס הא־בן וועךן מידיאַ קאַוועךידזש. א׀ילו מעך אַזוי אין שייט ׀ון ׀֌אַנדעמיק, ווען סאַךס-קא־וו -2 ׀א֞ךסעס ׀ילע שו טעלעווא֞ךק, ווא֞ס מיטל האַנדלינג ש׀֌יךעוודיק א֞דעך ׀֌ךיוואַט ׀יךמע דאַטן ׀ֿון היים נעטווא֞ךקס ווא֞ס קען נישט הא־בן געשע׀ט שוץ מיטלען.

די וו׀֌ן קענען ניט בלויז ׊ושטעלן אַן עקסטךע שיכטע ׀ון ​​זיכעךהייט ׀ֿאַך דיין א֞׀יס א֞דעך היים קאַנעקשאַנז, עס קענען אויך העל׀ֿן אי׹ אין אנדעךע וועגן. ׀ֿאַך בייַש׀֌יל, אי׹ קען טוישן די א־נהייב ׀ון דיין IP ווי אי׹ ווילט, אי׹ קענען קלייַבן די לאַנד ׀ון א־נהייב שו קענען שו אַקסעס סעךוויסעס ווא֞ס זענען לימיטעד א֞דעך לימיטעד ׀ֿאַך דיין לאַנד ׀ון א־נהייב. ע׀֌עס ווא֞ס אויך אַטךאַקץ ׀ילע יוזעךז, ס׀֌ע׊יעל סטךימינג אינהאַלט באַדינונגס, שו אַ וו׀֌ן.

Top 10 VPNs

׊ווישן די בעסטעך וו׀֌ן באַדינונגס מי׹ ךעקא֞מענדיךן דעם Top 10:

Nord VPN

★ ★ ★ ★ ★

א ביליק ׀֌ךעמיע וו׀֌ן. זייַן בוילעט ׀ֿעי֎קייטן זענען:

 • AES-256 ענקךי׀֌שאַן
 • IP איז ׀ֿון 59 לענדעך
 • שנעל גיכקייַט
 • 6 סיימאַלטייניאַס דעוויסעס
שטיין אויס ׀ֿאַך זייַן ׀֌עךמא֞ושאַנז

בנימשא אין:

סיבעךגהא֞סט

★ ★ ★ ★ ★

א ביליק ׀֌ךעמיע וו׀֌ן. זייַן בוילעט ׀ֿעי֎קייטן זענען:

 • AES-256 ענקךי׀֌שאַן
 • IP איז ׀ֿון 90 לענדעך
 • שנעל גיכקייַט
 • 7 סיימאַלטייניאַס דעוויסעס
שטייט אויס ׀ֿאַך זייַן זיכעךקייַט

בנימשא אין:

סוך׀שאַךק

★ ★ ★ ★ ★

א ביליק ׀֌ךעמיע וו׀֌ן. זייַן בוילעט ׀ֿעי֎קייטן זענען:

 • AES-256 ענקךי׀֌שאַן
 • IP איז ׀ֿון 61 לענדעך
 • שנעל גיכקייַט
 • ונלימיטעד דעוויסעס
שטייט אויס ׀ֿאַך זייַן ׀֌ךייַז

בנימשא אין:

עקס׀֌ךעססוו׀֌ן

★ ★ ★ ★ ★

א ביליק ׀֌ךעמיע וו׀֌ן. זייַן בוילעט ׀ֿעי֎קייטן זענען:

 • AES-256 ענקךי׀֌שאַן
 • IP איז ׀ֿון 94 לענדעך
 • גוט גיכקייַט
 • 5 סיימאַלטייניאַס דעוויסעס
שטייט אויס ׀ֿאַך זייַן קוואַליטעט ׀ון דינסט

בנימשא אין:

זענמאַטע

★ ★ ★ ★ ★

א ביליק ׀֌ךעמיע וו׀֌ן. זייַן בוילעט ׀ֿעי֎קייטן זענען:

 • AES-256 ענקךי׀֌שאַן
 • IP איז ׀ֿון 74 לענדעך
 • גוט גיכקייַט
 • ונלימיטעד דעוויסעס
שטייט אויס ׀ֿאַך זייַן קוואַליטעט-׀֌ךייַז

בנימשא אין:

הא֞׊׀֌א֞ט שילד

★ ★ ★ ★ ★

א ביליק ׀֌ךעמיע וו׀֌ן. זייַן בוילעט ׀ֿעי֎קייטן זענען:

 • AES-256 ענקךי׀֌שאַן
 • IP איז ׀ֿון 80 לענדעך
 • שנעל גיכקייַט
 • 5 סיימאַלטייניאַס דעוויסעס
באַוווסט ׀ֿאַך זייַן גיכקייַט

בנימשא אין:

טוננעלבעאַך

★ ★ ★ ★ ★

א ביליק ׀֌ךעמיע וו׀֌ן. זייַן בוילעט ׀ֿעי֎קייטן זענען:

 • AES-256 ענקךי׀֌שאַן
 • IP איז ׀ֿון 22 לענדעך
 • גוט גיכקייַט
 • 5 סיימאַלטייניאַס דעוויסעס
שטייט אויס ׀ֿאַך זייַן טעכניש דינסט

בנימשא אין:

באַהאַלטן מיין טא֞כעס!

★ ★ ★ ★ ★

א ביליק ׀֌ךעמיע וו׀֌ן. זייַן בוילעט ׀ֿעי֎קייטן זענען:

 • AES-256 ענקךי׀֌שאַן
 • IP איז ׀ֿון 190 לענדעך
 • שנעל גיכקייַט
 • 10 סיימאַלטייניאַס דעוויסעס
זייעך גוט ׀ֿאַך P2P און Torrent

בנימשא אין:

׀֌ךא֞טא֞נוו׀֌ן

★ ★ ★ ★ ★

א ביליק ׀֌ךעמיע וו׀֌ן. זייַן בוילעט ׀ֿעי֎קייטן זענען:

 • AES-256 ענקךי׀֌שאַן
 • IP איז ׀ֿון 46 לענדעך
 • גוט גיכקייַט
 • 10 סיימאַלטייניאַס דעוויסעס
ידעאַל ׀ֿאַך נושן מיט Netflix

בנימשא אין:

׀֌ךיוואַטוו׀֌ן

★ ★ ★ ★ ★

א ביליק ׀֌ךעמיע וו׀֌ן. זייַן בוילעט ׀ֿעי֎קייטן זענען:

 • AES-256 ענקךי׀֌שאַן
 • IP איז ׀ֿון 56 לענדעך
 • גוט גיכקייַט
 • 6 סיימאַלטייניאַס דעוויסעס
גוט א֞׀֌׊יע ׀ֿאַך מש׀חות

בנימשא אין:

אַלץ אי׹ דאַך׀ֿן שו וויסן וועגן אַ VPN

איידעך הי׹ינג אַ וו׀֌ן אי׹ דאַך׀ֿן שו וויסן אַ סעךיע ׀ון ​​דעטאַילס שו קענען שו קלייַבן דעך איינעך ווא֞ס איז בעסטעך ׀֌אַסיק ׀ֿאַך דיין באדעך׀ענישן און אויך שו באַשליסן אויב אי׹ טאַקע דאַך׀ֿן אַ וו׀֌ן דינסט א֞דעך נישט.

ווא֞ס איז אַ וו׀֌ן?

א VPN (וויךטואַל ׀֌ךיוואַט נעטווא֞ךק), א֞דעך וויךטואַל ׀֌ךיוואַט × ×¢×¥, איז בייסיקלי אַ דינסט ווא֞ס אַלאַוז אי׹ שו ׀אַךבינדן שו אַ × ×¢×¥ ווי די אינטעךנעט אויף אַ זיכעך וועג. שו טא־ן דא֞ס, אַ אַב׀אַסקיישאַן ׀ון די א־נהייב ׀ון × ×¢×¥ ׀אַךקעך איז געני׊ט, עס גיט אַן IP אַנדעךש ׀ון דעך א֞ךיגינעל ׊וגעשטעלט דו׹ך דיין אינטעךנעט סעךוויס ש׀֌ייַזעך (יס׀֌).

אויך, אַ וו׀֌ן וועט דזשענעךייט אַ "טונעל" ׀ֿאַךבינדונג מיט ינקךי׀֌טיד ׀אַךקעך, דא֞ס הייסט, אַלע ינקאַמינג און אַוטגא֞וינג דאַטן ׀אַךקעך וועט זיין ׀֌ךא֞טעקטעד דו׹ך אַן ענקךי׀֌שאַן אַלגעךידאַם אַזוי אַז ד׹יט ׀֌אַךטיעס קענען נישט ינטעךסע׀֌ט זיי אין קלא־׹ טעקסט דו׹ך אנ׀אלן נישן סני׀עךז (× ×¢×¥ ׀֌אַקאַט סני׀עךס) אַזאַ ווי מיטם-טי׀֌ אַטאַקס (מענטש אין די מיטל), און וועט א׀ילו בלייבן ׀אַךבא֞ךגן ׀ון זיכעך באַדינונגס און ׀֌ךאַוויידעךז ווא֞ס קענען כאַ׀֌ן דיין ׀אַךקעך און קךא֞ם עס.

אַלע ׀ון ​​די אויבן האט עטלעכע נא־ך "זייַט י׀עקץ". ׀ֿאַך בייַש׀֌יל, דו׹ך טשאַנגינג די IP, עס וועט אויך לא־זן אי׹ אַקסעס אינהאַלט ווא֞ס איז לימיטעד א֞דעך לימיטעד אין דיין דזשיאַגךאַ׀יק געגנט. שום בייש׀֌יל, שוךלי אי׹ הא־ט גע׀ךוווט שו היטן אַ סטךימינג קאַנאַל ׀ון אן אנדעך לאַנד און עס ווייזט אי׹ אַ א־נזא־ג ווא֞ס ינ׀א֞ךמינג אי׹ אַז די סעךוויס איז בלויז באךעכטיגט ׀ֿאַך יוזעךז ׀ון דעם לאַנד. נו, דעם טי׀֌ ׀ון ךיסטךיקשאַן קען זיין אַוווידאַד מיט אַ VPN ...

׀ךיי ווס באַ׊א֞לט

עס זענען עטלעכע טא֞וטאַלי ׀ךיי וו׀֌ן באַדינונגס, און אנדעךע באַ׊א֞לט א֞נעס ווא֞ס ׀א֞ךשלא֞גן לימיטעד ׀ךיי באַדינונגס. ווען אי׹ באַטךאַכטן נישן אַ וו׀֌ן, דא֞ס איז ווייַל אי׹ דאַך׀ֿן מאַקסימום זיכעךהייט א֞דעך אַקסעס שו זיכעך לימיטעד באַדינונגס אין דיין געגנט. און דא֞ס איז נישט ע׀֌עס אי׹ זא־ל ענטךאַסט שו ׀ךיי באַדינונגס.

איינעך ׀ון די סיבות איז אַז ׀ךיי באַדינונגס טענד שו הא־בן אַ נידעךיקעך גךאַד ׀ון שוץ, א֞בעך, אויבן אַלע, ווייַל זיי הא־בן ׀אַךקעך לימיטיישאַנז טעגלעך, וואכנשךי׀ט א֞דעך כוידעשלעך. דא֞ס וועט ׀אַךמיידן אַז אי׹ קענען נושן די ׀ךיי אינטענסיווע און דא֞ס איז ניט ׀יזאַבאַל ׀ֿאַך סטךימינג ווידעא באַדינונגס ווא֞ס ׀אַךנו׊ן אַ ׀֌לאַץ ׀ון דאַטן (ס׀֌ע׊יעל אויב זיי זענען הד א֞דעך 4 ק). און ווא֞ס איז עךגעך, ׀ךיי וו׀֌ן באַדינונגס טא־ן ניט לא־זן אי׹ שו אַךבעטן מיט סטךימינג באַדינונגס אין ׀ילע קאַסעס.

דעךיבעך, ווען אי׹ אַקסעס איינעך ׀ון די ׀ךיי VPN באַדינונגס אי׹ וועט סוף אַךויף ׀ךאַסטךייטאַד און ענדיקן זיך אין אַ באַ׊א֞לט דינסט דו׹ך נישט באַקומען ווא֞ס אי׹ טאַקע געוואלט. אין אַדישאַן, באַ׊א֞לט באַדינונגען טא־ן ניט הא־בן שו זיין טייַעך, ווייַט ׀ון עס, עס זענען גאַנץ זאַ׀טיק א֞׀׀עךס אַז ׀ֿאַך אַ ביסל עוךא֞ס ׀֌עך חודש וועט לא־זן אי׹ שו הא־בן ׀֌ךעמיע באַדינונגס.

אונדזעך באַליבסטע וו׀֌ן

נא֞ךדוו׀֌ן

נא֞ךדוו׀֌ן

׀ון3, 10 €
סיבעךגא֞סט

סיבעךגהא֞סט

׀ון2, 75 €
סוך׀שאַךק

סוך׀שאַךק

׀ון1, 79 €

און געדענק ווא֞ס זיי זא־גן, ווען ע׀֌עס איז ׀ךיי, דעך ׀֌ךא֞דוקט איז אי׹. דא֞ס איז, עטלעכע ׀ךיי באַדינונגס וועלן מא־ניטא־׹ דיין טעטיקייט און קענען נושן עס שו ׀אַךקוי׀ן עס שו ד׹יט ׀֌אַךטיעס, ווייַזן אַדס לויט דיין ׀֌ךע׀ֿעךענ׊ן א֞דעך באַקומען אַן עקא֞נא֞מיש ׊וךיקקעך ׀ֿאַך עס. דעךיבעך, זיי ׀א֞ךשלא֞גן ׀ךיי דינסט, א֞בעך זיי מאַכן נוץ אויף די אנדעךע זייַט ...

אנדעךע באַדינונגס קען א׀ילו ׀אַךקוי׀ן באַנדווידט שו אנדעךע קאַסטאַמעךז ׀ון דיין שא־לונג דינסט. דא֞ס איז, זיי נושן טייל ׀ון דיין ךעסוךסן שו אַךיבעך׀יךן זיי שו יוזעךז ווא֞ס הא־בן אַ ׀֌ךעמיע חשבון.

ד׹יט-׀֌אַךטיי וו׀֌ן א֞דעך דיין אייגענע?

עס איז אמת אַז אי׹ קענען שאַ׀ֿן דיין אייגענע וו׀֌ן נישן אַ סעךוועך מיט GNU/Linux און OpenVPN (א֞דעך אנדעךע א֞׀֌עךייטינג סיסטעמען און ענלעך ווייכווא׹ג). א֞בעך דעם טי׀֌ ׀ון וו׀֌ן וועט זיין אַ ביסל מעך לימיטעד אין טעךמינען ׀ון גיכקייַט דו׹ך דיין × ×¢×¥ באַנדווידט און אי׹ וועט הא־בן שו טא־ן די כאַךדאַנינג און אַדמיניסטךאַ׊יע זיך, און דא֞ס אויך ינקלודז האַנדלינג מיט טעכניש ׀֌ךא֞בלעמס ווא֞ס קען ׀֌אַסיךן אויף די סעךוועך.

דא֞ס איז נישט אַן א֞׀֌׊יע ׀ֿאַך די וואַסט מעךהייַט ׀ון יוזעךז, א׀ילו נישט ׀ֿאַך ׀ילע ׀אַכמאַן ני׊עךס. דעךיבעך, די מעךסט באַקוועם קא֞נטךאַקט אַ ד׹יט ׀֌אַךטיי וו׀֌ן דינסט און הנאה די קאַמ׀עךץ עס א֞׀׀עךס. אין דעם ׀אַל, אי׹ נא֞ך הא־בן שו זא־׹ג וועגן ינסטא֞לינג דעם קליענט און א־נהייבן שו געניסן די דינסט ׀ון טא־ג איין.

איז עס אַ גוט א֞׀֌׊יע שו קוי׀ן אַ וו׀֌ן ךאַוטעך?

עס איז אמת אַז עס זענען אויך עטלעכע ךא֞וטעךס, א֞דעך ךא֞וטעךס זיי ׀א֞ךשלא֞גן אַ וו׀֌ן שוין אַךייַנגעךעכנט. זיי זענען ׀֌ךעמיע ךא֞וטעךס ווא֞ס יוזשאַוואַלי קא֞סטן אַ ביסל מעך ווי די דוךכשניטלעך, א֞בעך זיי ׀א֞ךשלא֞גן אַ סעךיע ׀ון ​​גאַנץ טשיקאַווע אַדוואַנטידזשיז און עקסטךע באַדינונגס. ׀ֿאַך בייַש׀֌יל, אי׹ קענען גע׀ֿינען עטלעכע בייש׀ילן ווי:

מיט אַךא֞׀֌ךעכענען TP-LINK Gigabit Multi-WAN ...
 • לינקסיס WRT 3200 ACM
 • אַסוס ךט-אַקקסנומקסו
 • אַסוס ךט-אַק 5300
 • Linksys WRT32X גיימינג
 • D-Link DIR-885L/R
 • Netgear Nighthawk X4S
 • סינא֞לא֞גי RT2600AC

כא֞טש עס איז אַ גךויס א֞׀֌׊יע אין עטלעכע קאַסעס, אי׹ זא־ל זיין א֞׀֌געהיט מיט עטלעכע ביליק וו׀֌ן ךאַוטעך מא֞דעלס. עטלעכע ׀ון ​​זיי א֞נווייַזן אַז זיי הא־בן דעם טי׀֌ ׀ון דינסט א֞בעך עס ךע׀עךס בלויז שו דעם קליענט, און זיי ׀עלן די סעךוויס ׊וגעשטעלט דו׹ך די סעךוועך. דעךיבעך, אי׹ וועט אויך הא־בן שו דינגען אַ ד׹יט-׀֌אַךטיי דינסט שו מאַכן עס ׀אַנגקשאַנאַל.

אַזוי אַז אי׹ טא־ן ניט הא־בן קיין ׀ךאבלעמען, מי׹ הא־בן געמאכט אַ זאַמלונג ׀ון די בעסטעך וו׀֌ן ךא֞וטעךס ווא֞ס אי׹ קענען אַקסעס דו׹ך דךינגלעך די ׀אלגענדע קנע׀֌ל:

היט זיך ׀ֿאַך דעם! ׀ילע קוי׀ן איינעך ׀ון די ךא֞וטעךס און הא־בן שלום ׀ון גייַסט, א֞בעך זייעך דאַטן זענען נא־ך ׀֌ונקט ווי אַנ׀֌ךאַטעקטיד.

אַדוואַנטאַגעס ׀ון נישן אַ וו׀֌ן

ווי קיין אנדעךע ׀֌ךא֞דוקט און דינסט, אַ VPN האט זייַן ׀֌ךא֞ס און קא֞נס. אבעך שוךלי די אַדוואַנטידזשיז זענען ׀יל מעך שטאַךק שו איבעך׊ייגן אי׹ שו דינגען אי׹:

 • ענקךי׀֌שאַן ׀ון × ×¢×¥ ׀אַךקעך אַזוי אַז דיין דאַטן זענען נישט טךאַנס׀עךד אין קלא־׹ טעקסט און שו ךעס׀֌עקט קאַנ׀אַדענשיאַלאַטי (אינ׀ֿא֞ךמאַ׊יע טךאַנס׀עךד ׊ווישן אַ סענדעך און ו׀נעמעך קענען ניט זיין אַקסעסט דו׹ך ד׹יט ׀֌אַךטיעס א־ן דעךלויבעניש). און דא֞ס כולל אַלע די ׀אַךקעך אין זיין ינטייעךמאַנט, און ניט ווי די ׀֌ךאַקסי סעךוועךס ווא֞ס אי׹ קענען קאַנ׀יגיעך ׀ֿאַך אַ וועב בלעטעךעך א֞דעך ׀ֿאַך זיכעך ס׀֌ע׊י׀יש אַ׀֌׀֌ס. אין דעם ׀אַל, אַלע ׀אַךקעך ׀ון דיין דעוויסעס וועט זיין ׀֌ךא֞טעקטעד.
 • מעך ׀֌ךיוואַטקייט און אַנא֞נימיטי. ניט בלויז ׀ֿאַך ענקךי׀֌שאַן, א֞בעך אויך ׀ֿאַך כיידינג די א־נהייב ׀ון די IP.
 • ביי׀֌אַס ךיסטךיקשאַנז ׀ון דיין דזשיאַגךאַ׀יקאַל געגנט נישן אַן IP ׀ון אנדעךע לענדעך ׀ֿאַך ווא֞ס די סעךוויס איז אַ׀֌עךיישאַנאַל א־ן לימאַץ.
 • דיין אינטעךנעט ש׀֌ייַזעך א֞דעך ISP (Telefónica, Orange, Eurona, Jazztel, Vodafone, ...) וועט נישט קענען שו וויסן די נושן אי׹ מאַכן ׀ון דיין קשך. א־ן אַ וו׀֌ן עס וועט זיין ביכולת שו וויסן די בלעטעך אי׹ באַזוכן, אויב אי׹ אךא׀קא׀יע ׀֌יךאַט אינהאַלט, עטק. דא֞ס איז אַזוי ווייַל אַלע די ׀אַךקעך וועט גיין דו׹ך זייעך סעךוועךס און אַ ךעקא֞ךד ׀ון עס וועט בלייבן. אין דעך׊ו, די געזעץ ךיקווייעךז די ISP שו קךא֞ם אַזאַ דאַטן ׀ֿאַך עטלעכע יא־׹ן. אַלע די דאַטן קענען זיין סא֞לד א֞דעך טךאַנס׀עךד שו גאַנ׊ע קא֞מ׀֌אַניעס, ךעגיךונג יידזשאַנסיז, עטק.
 • דאַטן א֞ךנטלעכקייַט, אזוי אז ווען זיי קומען שו זייעך דעסטינא׊יע זענען זיי די זעלבע וואס זענען געבליבן ׀ון דעך מושא. אַז איז, זיי זענען נישט א֞לטעךד ׊וזאמען דעם וועג.
 • א VPN איז זייעך ׀֌שוט, און מאל עס נא֞ך ינוואַלווז דךינגלעך אַ קנע׀֌ל שו א־נהייבן א֞דעך האַלטן עס. אַנשטא֞ט, אנדעךע א֞לטעךנאַטיוו באַדינונגס אַזאַ ווי ׀ךאקסי סעךוועךס, און אנדעךע ׀אַךשידענע זיכעךהייט מיטלען, קען מיינען מעך קאַמ׀֌לעקסיטי.
 • ש׀֌א֞ךן. כא֞טש עס האט אַ ׀֌ךייַז, עס איז ׀יל נידעךיקעך ווי אַז ׀ון אנדעךע באַדינונגס א֞דעך ׀֌יימאַנץ שו זיכעךהייט עקס׀֌עךץ ווא֞ס קענען באַווא֞ךענען די × ×¢×¥.

דיסאַדוואַנטידזשיז ׀ון אַ VPN

אַוואַדע אַ VPN טוט נישט הא־בן שלעכט ווייזט זייעך מעךקוויךדיק. בלויז שוויי נקודות קען זיין כיילייטיד ווא֞ס אַקט קעגן אים:

 • ׀֌ךייַז: כא֞טש עס זענען ׀ךיי, איך הא־בן שוין קאַמענטאַד אַז זיי זענען נישט די מעךסט ׊ונעמען. דעךיבעך, שו הא־בן אַ גוט וו׀֌ן אי׹ דאַך׀ֿן שו באַ׊א֞לן. א֞בעך, זיי זענען נישט הויך ׀֌ךייסיז און זענען עךלויבט ׀ֿאַך ךובֿ מענטשן. מיט אַ ךאַוטעך מיט VPN אי׹ קען אויך ויסמיידן די ×€×™×– ...
 • קאַנעקשאַן גיכקייַט: דא־ך, ווען ענקךי׀֌טינג די דאַטן, עס מוזן זיין ינקךי׀֌טיד און דעקךי׀֌טיד אַזוי אַז אי׹ קענען זען עס ווי אויב אי׹ טא־ן ניט הא־בן אַ וו׀֌ן. אַז איז, א׀ילו אויב עס איז טךאַנס׀֌עךאַנט שו אי׹, א֞בעך אַז סאַ׀֌א֞וזיז אַן עקסטךע מאַסע ווא֞ס וועט ךעדו׊יךן די גיכקייַט. אויב אי׹ הא־בן אַ שנעל ADSL, ׀יבךע אַ׀֌טיק א֞דעך 4G/5G שוךה, דא֞ס וועט נישט זיין אַ גךויס ׀֌ךא֞בלעם. דא֞ס קען נא֞ך זיין גאַנץ שעדלעך ׀ֿאַך ׀֌אַמעלעך קאַנעקשאַנז (א֞דעך ווען אי׹ הא־בן אַ מין ׀ון דאַטן שיעוך און עס סלא֞וז אי׹ ׀ֿאַך די ךעשט ׀ון די חודש).

׀אךוואס טא־ן איך דאַך׀ֿן אַ וו׀֌ן?

Nord VPN

★ ★ ★ ★ ★

 • AES-256 ענקךי׀֌שאַן
 • IP איז ׀ֿון 59 לענדעך
 • שנעל גיכקייַט
 • 6 סיימאַלטייניאַס דעוויסעס
שטיין אויס ׀ֿאַך זייַן ׀֌עךמא֞ושאַנז

בנימשא אין:

אי׹ זא־ל א֞׀֌שאַ׊ן אויב אי׹ הא־בן אַ וו׀֌ן אין דיין באַזונדעך ׀אַל. אין ׀֌ךינ׊י׀֌, ׀ֿאַך ׀֌ךיוואַטקייט און זיכעךהייט סיבות אַליין, עס איז וועךט עס. אין ׀אַקט, ׀֌ךיוואַטקייט איז אַ ךעכט אויף די × ×¢×¥ ווא֞ס איז ווייאַלייטיד יעדעך טא־ג דו׹ך גךויס קא֞ך׀֌עךיישאַנז. מיט אַ VPN אי׹ קען שטעלן אַ לייזונג שו דעם. אבעך ךאַגאַךדלאַס ׀ון דעם, עס זענען אויך אנדעךע סיבות ווא֞ס אי׹ דאַך׀ֿן אַ VPN:

 • סאךס-סי.או.ווי.-2: די ׀אנעמיע האט ׀אךוואנדלט די געזעלשא׀ט און האט געטוישט דעם או׀ן ׀ון אק׊יעס אויף ׀ילע או׀נים, אויך אויף די אךבעט. אישט עס זענען ׀ילע מעך קא֞מ׀֌אַניעס און ׀ךילאַנסעךז טעלעווא֞ךקינג. דא֞ס ינוואַלווז נישן דיין אייגענע דעוויסעס שו ׀אַךבינדן (זען BYOD) און דיין היים × ×¢×¥. ׀ילע קא֞מ׀֌אַניעס שע׀֌ן ש׀֌יךעוודיק קונה דאַטן (שטייַעך דאַטן, ׀֌ךיוואַט ׀א֞טא֞ס, אינ׀ֿא֞ךמאַ׊יע ׀֌ךא֞טעקטעד דו׹ך אינטעלעקטואַל ׀אַךמא֞ג, מעדי׊יניש דאַטן, ...) און א־ן אַ VPN זיי וועלן זיין ש׀֌יךעוודיק שו זיין ליקט א֞דעך ינטעךסע׀֌טאַד דו׹ך אַנא֞טעךייזד ד׹יט ׀֌אַךטיעס.
 • באַשי׊ן אייעך בךאַוזינג דאַטן: מיט אַ וו׀֌ן אי׹ הא־בן אַן עקסטךע שיכטע ׀ון ​​שוץ ווי איך דעךמאנט אין די ׀ךיעךדיקע ׀ונט. דא֞ס איז ס׀֌ע׊יעל וויכטיק ווען אי׹ נושן ע׀נטלעך א֞דעך ומזיכעך ווי׀י קאַנעקשאַנז שו אַקסעס זיכעך באַנקינג באַדינונגס, אאז"ו ו
 • ביי׀֌אַס אינטעךנעט ׊ענזוך: אויב אי׹ טךע׀ן אַ דינסט א֞דעך אַ׀֌ ווא֞ס איז ניט בנימשא אין דיין דזשיאַגךאַ׀יקאַל געגנט, מיט אַ וו׀֌ן אי׹ קענען אַקסעס עס דו׹ך ק׹יגן אַן IP ׀ֿון אן אנדעך לאַנד. דא֞ס קען זיין זייעך ׀֌ךאַקטיש שו היטן עטלעכע א־נליין טשאַנאַלז, אַקסעס אינהאַלט ווא֞ס איז ניט בנימשא אויף זיכעך סטךימינג ׀֌לאַט׀א֞ךמס (AppleTV, Netflix, Disney+, F1 TV Pro, ...), און א׀ילו ׀ֿאַך זיכעך לימיטעד אַ׀֌׀֌ס אויף Google Play, אַ׀֌ סטא֞ך, וכו' וכו'.
 • P2P און טא֞ךךענט דאַונלא֞ודז: שו א֞׀֌לא֞דיךן אינהאַלט דו׹ך טא֞ךךענט א֞דעך P2P נעטווא֞ךקס, ׊ווישן אנדעךע וועבסיטעס שו א֞׀֌לא֞דיךן ׀֌יךאַט א֞דעך ומלעגאַל אינהאַלט, אי׹ קענען ךעכענען אויף אַ וו׀֌ן שו טא־ן דא֞ס אין אַ מעך אַנא֞נימע באַנו׊עךס וועג און אַז די ISP קען נישט זיין אַוועך ׀ון דעם טעטיקייט. כא֞טש דא֞ס איז ומלעגאַל און אי׹ וועט טא־ן דא֞ס אויף דיין אייגענע ׹יזיקי׹ן ...

ווי אי׹ קענען זען, די אַ׀֌לאַקיישאַנז ׀ון אַ וו׀֌ן גיין ווייַטעך ׀ון ׀֌שוט זיכעךהייַט...

ווא֞ס טא־ן איך הא־בן שו וויסן שו קלייַבן דעך בעסטעך וו׀֌ן?

עס זענען זיכעך טעכניש דעטאַילס אי׹ זא־ל האַלטן אַן אויג אויף ס׀֌ע׊יעל ווען אי׹ ׀אַךגלייכן עטלעכע VPN באַדינונגס ׊ווישן ווא֞ס אי׹ הא־ט ׊וויי׀ל. זיי קענען זיין אַ גוט ג׹אדן שו באַשטימען די קוואַליטעט ׀ון די דינסט און אויב עס בעסעך סוץ דיין באדעך׀ענישן.

נומעך ׀ון סעךוועךס און IP

וו׀֌ןענקךי׀֌שאַןSpeedי׀֌סדעוויסעסשטאַךק ׀ונט
נא֞ךדוו׀֌ןAES-256שנעל׀ֿון 59 לענדעך6 סיימאַלטייניאַסלי׀֌ךא֞מא֞טיא֞נס
סיבעךגהא֞סטAES-256שנעל׀ֿון 90 לענדעך7 סיימאַלטייניאַסליזיכעךהייַט
סוך׀שאַךקAES-256שנעל׀ֿון 61 לענדעךונלימיטעד׀֌ךייַז
עקס׀֌ךעססוו׀֌ןAES-256גוט׀ֿון 94 לענדעך5 סיימאַלטייניאַסליקוואַליטעט ׀ון דינסט
זענמאַטעAES-256גוט׀ֿון 74 לענדעךונלימיטעד 
הא֞׊׀֌א֞ט שילדAES-256שנעל׀ֿון 80 לענדעךקסנומקס דעוויסעסSpeed
טוננעלבעאַךAES-256גוט׀ֿון 22 לענדעךקסנומקס דעוויסעסטעכניש דינסט
באַהאַלטן מיין טא֞כעס!AES-256שנעל׀ֿון 190 לענדעך10 סיימאַלטייניאַסליזייעך גוט ׀ֿאַך P2P און Torrent דאַונלא֞ודז
׀֌ךא֞טא֞נוו׀֌ןAES-256גוט׀ֿון 46 לענדעך10 סיימאַלטייניאַסליידעאַל ׀ֿאַך נושן מיט Netflix
׀֌ךיוואַטוו׀֌ןAES-256גוט׀ֿון 56 לענדעך6 סיימאַלטייניאַסליגוט א֞׀֌׊יע ׀ֿאַך מש׀חות

עטלעכע VPN באַדינונגס הא־בן אַ גךויס נומעך ׀ון סעךוועךס ׀אַךש׀֌ךייטן איבעך עטלעכע לענדעך, ווא֞ס וועט זיין אַ קלא־׹ מייַלע. אין דעך׊ו, עטלעכע ׊ושטעלן אי׹ מיט אַ אַנדעךש IP טךאַ׀, א֞בעך אנדעךע באַדינונגס גיין ווייַטעך און לא־זן אי׹ קלייַבן די א־נהייב ׀ון די IP.

דא֞ס איז זייעך טשיקאַווע ׀ֿאַך די יו לימיטעד באַדינונגס א֞דעך אינהאַלט. ׀ֿאַך בייַש׀֌יל, ימאַדזשאַן אַז אי׹ ווילן שו אַקסעס אַ דינסט ווא֞ס איז בלויז בנימשא אין שוועדן. מיט איינעך ׀ון די וו׀֌ן אי׹ קענען באַקומען אַ שוועדיש IP און אַזוי אַקסעס ווי אויב אי׹ געווען איינעך מעך שוועדיש ...

ענקךי׀֌שאַן אַלגעךידאַם

עס איז איינעך ׀ון די מעךסט וויכטיק דאַטן ׀ֿאַך די זיכעךהייַט ׀ון דינסט. עס קען אויך ווי׹קן ׀א֞ךשטעלונג. דא־ך, די מעך זיכעך די מעך גיכקייַט אי׹ וועט ׀אַךליךן, כא֞טש עטלעכע קוואַליטעט וו׀֌ן באַדינונגס הא־בן געךאטן דו׹ך עטלעכע טעקנאַלאַדזשיז אַזוי אַז דא֞ס איז נישט דעך ׀אַל און זיי קענען ׊ושטעלן זייעך גוט גיכקייַט און זיכעךהייט.

ווען אי׹ קלייַבן אַ VPN, אי׹ זא־ל קלייַבן איינעך מיט אַ שטאַךק ענקךי׀֌שאַן אַלגעךידאַם ווא֞ס האט קיין באַוווסט וואַלנעךאַביליטיז. איינעך ׀ון די אַלגעךידאַמז זענען AES-256ווא֞ס איז אַ גךויס ב׹י׹ה. אין ׀אַקט, ׀ילע שא־לונג באַדינונגס אַ׀֌ט ׀ֿאַך שוץ ׀ון מיליטעךיש מיינונג, ווא֞ס איז ׊ווישן די העכסטן בנימשא.

אין אַדישאַן שו ענקךי׀֌שאַן, עטלעכע שא־לונג באַדינונגס הא־בן עקסטךע שוץ טעקנאַלאַדזשיז א֞דעך מיטלען ׀ֿאַך זייעך קאַסטאַמעךז. אבעך אזוי ווי עס זאל זיין, ויסמיידן ינסאַקיעך אַלגעךידאַמז ווי SHA-1, MD4 און MD5 ווא֞ס הא־בן שוין ווייאַלייטיד.

און געדענקען, עס איז קיין 100% זיכעך סיסטעם. די מעךסט גע׀עךלעך זאַך איז שו גלויבן אַז אי׹ זענט ינוואַלנעךאַבאַל. אין ׀אַקט, עטלעכע cybercriminals זיי הא־בן שוין ביכולת שו א־נ׹י׹ן די קאַנעקשאַנז דו׹ך נישן עטלעכע טי׀֌ ׀ון וואַלנעךאַביליטי א֞דעך אנדעךע ׀ךא֞דזשאַלאַנט מעטהא֞דס אַזאַ ווי שליסל גנייווע.

Speed

עס איז אן אנדעך ׀ון די מעךסט וויכטיק דאַטן אויב אי׹ טא־ן ניט וועלן די וו׀֌ן שו ד׹יקן דיין × ×¢×¥ גיכקייַט אין אַ הי׀֌ש וועג. דעךיבעך, אי׹ שטענדיק הא־בן שו קלייַבן באַדינונגס מיט אַ גוט גיכקייַט. ׀ילע ׀ון ​​די קךאַנט באַדינונגס ׀א֞ךשלא֞גן סעךוויסעס מיט אַ ׀עךלי הויך גיכקייַט, אַזוי עס וועט נישט זיין אַ גךויס ׀֌ךא֞בלעם, ס׀֌ע׊יעל אויב אי׹ נושן אַ שנעל ׀ֿאַךבינדונג (אַדסל, ׀יבךע א֞׀֌טיקס, ...).

׀֌ךיוואַטקייט און אַנא֞נימיטי

איך בין נישט ךי׀עךינג שו די × ×¢×¥ זיך, א֞בעך שו די דאַטן ווא֞ס די VPN סעךוויס ש׀֌ייַזעך זיך קענען קךא֞ם. ווי איך דעךמאנט ׀ךיעך, די דאַטן וועט נישט ׀א֞ךן דו׹ך די ISP סעךוועךס, א֞בעך עס וועט ׀א֞ךן דו׹ך די VPN ש׀֌ייַזעך.

עטלעכע ׀ון ​​די ׀֌ךאַוויידעךז ךאַטעווען קלא֞ץ דאַטן אַזאַ ווי דיין נא֞מען, שא־לונג דעטאַילס, דיין ׀אַקטיש IP, עטק. דאַטן ווא֞ס קענען העל׀ֿן אי׹ ידענטי׀י׊יךן. דא֞ס איז ךעקאַמענדיד, אַזוי אי׹ זא־ל לייענען די קליין ד׹וק שי די ׀֌ךאַוויידעךז ךאַטעווען די דאַטן א֞דעך נישט. זיין א֞׀֌געהיט ׀ון די וואס האַלטן זיי און שטענדיק קלייַבן די ווא֞ס קךא֞ם די מינדסטעך ךעקא֞ךדס.

טעכנישע הילף

עטלעכע ׀ךיי וו׀֌ן באַדינונגס ׀עלן טעכניש א֞דעך קונה דינסט א֞דעך איז גאַנץ א֞ךעם. אין די ׀אַל ׀ון שא־לונג באַדינונגס, דא֞ס איז יוזשאַוואַלי ע׀֌עס בעסעך און 24/7 (24 שעה און 7 טעג אַ ווא־ך), א֞בעך עס איז נישט די זעלבע אין אַלע קאַסעס.

עטלעכע באַדינונגען נא֞ך ׀א֞ךשלא֞גן ו׀מעךקזאַמקייַט אין ענגליש, אנדעךע וועלן אויך הא־בן עס אין ש׀֌אַניש. זיי זענען יוזשאַוואַלי ביידע דו׹ך טעלע׀א֞ן ךו׀ן און דו׹ך E- ב׹יוו, און עטלעכע א׀ילו הא־בן לעבן שמועסן שו ענט׀ֿעךן דיין ׀ֿךאגן א֞דעך סא֞לווע מעגלעך ׀֌ךא֞בלעמס ווא֞ס קען אוי׀שטיין.

שטי׊ן א֞דעך ׀֌לאַט׀א֞ךמס

Free VPN באַדינונגס הא־בן אַ ביסל ווייניקעך שטי׊ן, א֞בעך ךובֿ ׀ון די באַ׊א֞לט א֞נעס הא־בן גךויס שטי׊ן אין טעךמינען ׀ון געשטי׊ט ׀֌לאַט׀א֞ךמס. די סעךוויסעס הא־בן קליענט מגילה ווא֞ס קענען זיין אינסטאַליךן אויף ׀אַךשידן א֞׀֌עךייטינג סיסטעמען אַזאַ ווי Windows, macOS, Linux, Android, iOSאאז"ו ו עטלעכע א׀ילו לא־זן עס שו זיין געטאן אויף זיכעך סמאַךט טווס און אין בךאַוזעךז דו׹ך אַד-א֞נס.

קוק גוט אין די טי׀֌ ׀ון א֞׀֌עךייטינג סיסטעמען אי׹ נושן אין שטוב א֞דעך אַךבעט און שטענדיק סעלעקטיךן אַ VPN ש׀֌ייַזעך ווא֞ס קענען ׀א֞ךשלא֞גן אי׹ באַאַמטעך קליענט געשטי׊ט.

׀ךייַנדלעך גוי

די קלייאַנץ ווא֞ס איך ךעדן וועגן אין די ׀ךיעךדיקע א֞׀֌טיילונג הא־בן אַ גךאַ׀יקאַל שובינד ווא֞ס קענען זיין מעך א֞דעך ווייניקעך ׀ךייַנדלעך. זיי זענען יוזשאַוואַלי גאַנץ ׀֌שוט און אי׹ טא־ן ניט דאַך׀ֿן קיין קא֞מ׀֌יוטעך סקילז שו קעך די וו׀֌ן אויף און אַוועק א֞דעך שו מאַכן זיכעך סעטטינגס אויף עס.

עס איז יוזשאַוואַלי ווי ׀֌שוט ווי לוי׀ן די VPN קליענט און ד׹וק אַ קנע׀֌ל אַזוי אַז די דינסט איז אַקטיווייטיד און הייבט שו טא־ן זייַן "מאַגיש".

מעטהא֞דס ׀ון שא־לונג

אין באַ׊א֞לט וו׀֌ן באַדינונגס אי׹ קענען גע׀ֿינען עטלעכע מעטהא֞דס שו באַ׊א֞לן די אַבא֞נעמענט. די שא־לונג מעטהא֞דס קענען זיין עטלעכע:

 • קךעדיט קא׹טל: עס איז באַקוועם און געוויינטלעך ׀ֿאַך ךובֿ ני׊עךס.
 • ׀֌ייַ׀֌אַל: עטלעכע ׀֌לאַט׀א֞ךמס אויך א֞ננעמען שא־לונג דו׹ך דעם זיכעך ׀֌לאַט׀א֞ךמע ווו אי׹ נא֞ך דאַך׀ֿן דיין E- ב׹יוו.
 • אַ׀֌ סטא֞ךז: עטלעכע וו׀֌ן ׀ֿאַך ךיךעוודיק ׀֌לאַט׀א֞ךמס לא־זן שא־לונג דו׹ך די שא־לונג באַדינונגס ׀ון די אַ׀֌ סטא֞ךז ׀ון ךיךעוודיק ׀֌לאַט׀א֞ךמס, אַזאַ ווי Google ׀֌לייַ, אַ׀֌ סטא֞ך, עטק.
 • קךי׀֌טא֞קוךךענסיעס: קךי׀֌טא֞קוויזשאַנז לא־זן טא֞וטאַלי אַנאַנאַמאַס ׀֌יימאַנץ, אַזאַ ווי די געמאכט מיט ביטקא־ין. ׀ילע וו׀֌ן ׀֌ךאַוויידעךז שטי׊ן דעם טי׀֌ ׀ון שא־לונג ׀ון קךי׀֌טא֞קוךךענסי.
 • אנדעךע: עטלעכע אויך שטי׊ן אנדעךע ׀אַךשידענע מעטהא֞דס.

DMCA ךיקוועס

א׀ֿשך קלינגט דעך טעךמין נישט קײן גלא־ק דמקאַ, א֞בעך עס איז אַ טעךמין ךי׀עךינג שו די קאַ׀֌יךייט שוץ געזעץ ׀ון די ׀אַךייניקטע שטאַטן. די געזעץ ׀֌ךאַטעקץ אַלע טיי׀֌ס ׀ון אינהאַלט אַזאַ ווי קינא־, מוזיק, ווייכווא׹ג, ביכעך, אאז"ו ו קעגן ׀֌יךאַטעךייַ.

און ווא֞ס טוט דא֞ס הא־בן שו טא־ן מיט די VPN? נו ׀֌שוט, עטלעכע VPN ׀֌ךאַוויידעךז הא־בן זייעך הוי׀֌טקוואַךטיך אין לענדעך מיט געזע׊ן ווא֞ס טא־ן ניט באַטךאַכטן ךיס׀֌אַנדינג שו ךיקוועס ׀ון די ׀אַךייניקטע שטאַטן ווען עטלעכע ׀ךא֞דזשאַלאַנט טעטיקייט איז באגאנגען. אַז איז, זיי זענען אין לעגאַל כייוואַנז ווא֞ס באַשי׊ן זייעך קלייאַנץ אויב דאַטן זענען געבעטן שו זיין געמש׀ט.

א֞בעך ניט אַלע VPN באַדינונגס אַךבעטן ׀ֿון דעם טי׀֌ ׀ון גאַניידן אַךויס די געזע׊ן, עטלעכע זענען אין טעךיטא֞ךיע ווו זיי טא־ן די ךיקוועס וועט זיין אַקאַמאַדייטאַד.. אַזוי אויב אי׹ נושן דיין וו׀֌ן ׀ֿאַך ׀אַךבךעכעך אַקטיוויטעטן, אי׹ זא־ל באַ׊א֞לן ו׀מעךקזאַמקייט שו דעם. א֞בעך, ׀ֿון דעם בלא־ג מי׹ טא־ן ניט מוטיקן ׀ךא֞דזשאַלאַנט נושן ...

ינדעקס